životné prostredie, ochrana ovzdušia... / poradenstvo
+421 903 626 123
Zadajte požiadavku
  Polia označené * sú povinné
*  Meno:
*  Email:
  Správa:

   
Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely priameho marketingu ?

Ekológia v Poprade / Ing. Jaroslav Cehula - EKOS

Ekologické služby, vodné hospodárstvo, ochrana ovzdušia...

Hľadáte spoločnosť zaoberajúcu sa ekologickými službami
a environmentálnou politikou? Spoločnosť Ing. Jaroslav Cehula - EKOS - EKOLOGICKÉ SLUŽBY Vám poskytne potrebné informácie z oblasti ekologických služieb.

Spoločnosť Ing. Jaroslav Cehula - EKOS - EKOLOGICKÉ SLUŽBY zabezpečuje komplexné poradenstvo vo všetkých oblastiach životného prostredia, vodného hospodárstva, ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva, ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Rovnako zabezpečuje automatizované spracovanie dát o zložkách životného prostredia. Spoločnosť pôsobí v oblasti ekologických služieb od roku 1993.

SPOLOČNOSŤ POSKYTUJE

Komplexné poradenstvo v ŽP:
poskytovanie environmentálneho servisu na základe dlhodobej zmluvy, v rámci ktorej zabezpečujeme:

» sledovanie povinnosti klienta vyplývajúcich z aktuálneho stavu práva
   a rozhodnutí vyplývajúcich z nariadení správnych orgánov
» pravidelné kontrolovanie dodržiavania právnych predpisov v prevádzkach klienta
» vedenie predpísaných evidencií
» spracovávanie hlásení a výpočty poplatkov
» zastupovanie klienta v správnych konaniach

Vodné hospodárstvo:
» vybavovanie vodohospodárskych súhlasov a vyjadrení
» vybavovanie vodohospodárskych povolení na nakladanie s vodami, na zriaďovanie, zmeny
  a rušenie vodohospodárskych diel, aj iné činnosti podliehajúce vodoprávnemu povoleniu
» spracovanie plánov opatrení pre prípady havarijného zhoršenia akosti vôd
» spracovanie prevádzkových a manipulačných poriadkov vodohospodárskych diel
» spracovanie štúdií a posudkov a expertíza činnosti
» výkon funkcie vodohospodárstva
» prevádzkovanie verejných kanalizácii kategórie K-1


Ochrana ovzdušia:
» vybavovanie súhlasov na stavby a činnosti, ktoré sa vyžadujú podľa zákona o ochrane
   ovzdušia
» výpočty poplatkov za znečisťovanie ovzdušia
» spracovanie programov znižovania emisií pre zdroje znečisťovania
» sprostredkovanie merania emisií a odborných posudkov pre prevádzkovateľov zdrojov
   znečisťovania ovzdušia
» spracovanie a vedenie prevádzkovej evidencie veľkých a stredných zdrojov
   znečisťovania ovzdušia

Posudzovanie vplyvu na ŽP (EIA):
» posudzovanie vplyvov zmien výroby, technológií, investičných zámerov na životné
   prostredie
» spracovanie dokumen. potrebnej k vyhodnoteniu vplyvov stavieb a činnosti na životné
   prostredie EIA) – zámer a správa o hodnotení
» vypracovanie odborných posudkov k správe o hodnotení
» environmentálny audit

ekológia Východné slovensko - vodné a odpadové hospodárstvo, posudzovanie vplyvu na ŽP (EIA),

životné prostredie Poprad - ochrana zdravia a bezpečnosť práce, environmentálny audit, poradenstvo

Ekológia Poprad - Ing. Jaroslav Cehula - EKOS


SLUŽBY SPOLOČNOSTI:
» Komplexné poradenstvo v ŽP
» Ochrana ovzdušia
» Vodné hospodárstvo
» Odpadové hospodárstvo
» Posudzovanie vplyvu na ŽP (EIA)
» Ochrana zdravia a bezpečnosť práce
» Integrované povoľovanie


 
ekologické služby Popradský kraj - bezpečnosť práce, bezpečnostná technika, recyklačný fond

Ekologické služby Poprad EKOS


PRACOVNÁ DOBA:
Pondelok 8:00 -   16:30
Utorok 8:00 -   16:30
Streda 8:00 -   16:30
Štvrtok 8:00 -   16:30
Piatok 8:00 -   16:30
     


 
inžinierska činnosť Poprad - ekologické služby, BOZP, upratovacie práce
Odpadové hospodárstvo:
» vypracovanie havarijných plánov opatrení pre
   prípad úniku nebezpečného odpadu do
   okolitého prostredia
» vypracovanie prevádzkových poriadkov skladov
    odpadov
» vypracovanie programov odpad. hospodárstva
» spracovanie identifikačných listov, evidenčných
   listov, rodných listov, hlásenia, sprievodných
   listov, vybavovanie súhlasov, vyjadrení v zmysle
   zákona o odpadoch
» zabezpečenie zneškodnenia odpadov,
   nebezpečných odpadov a problémových látok
» sprostredkovanie odborných posudkov a analýz
   vo veciach odpadov
» poradenstvo v oblasti podnikania s odpadmi
» zber vybraných druhov odpadov
» spracovanie hlásení pre recyklačný fond

Ochrana  zdravia a bezpečnosť práce:
» vypracovanie prevádzkového poriadku pre prácu
   s chemickými faktormi
» vypracovanie posudku o riziku pri prací
   s chemickými faktormi
» zabezpečenie merania úrovne faktorov
   pracovného prostredia
» vypracovanie dokumentácií bezpečnosti práce
» výkon funkcie bezpečnostného technika

Integrované povoľovanie:
» poradenstvo a odborné služby v oblasti
   integrovaného povoľovania
» vypracovanie žiadostí o vydanie a zmenu
   integrovaného povolenia
» inžinierska činnosť súvisiaca s integrovaným
   povoľovaním

Ekologické služby Poprad - EKOS


Kontaktné informácie:
Tel.: +421 903 626 123
E-mail: ekos@sinet.sk
Adresa: Karpatská 3314/7, 058 01 Poprad